ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ನಡುವೆ-Huttu savugala naduve

457

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ನಡುವೆ
ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೋ
ಪಾಪಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ
ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀ ತಿಳಿದುಕೋ – 2

1.ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರು ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಜರಿಲ್ಲಿ – 2
ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ ಮನುಜರು

2.ಶರೀರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮವನ್ನು ನೀನು
ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡ ಮನುಜ – 2
ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡ

3.ಮೂರು ದಿನದ ಸಂತೆಯಲಿ
ಪಾಪ ಮಾಡ ಬ್ಯಾಡಣ್ಣ
ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕಾದಿದೆ – 2

ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ನರಕದ ಗತಿಯನ್ನು
ಮನುಜ ಮನುಜ ಕಂಡುಕೋ ಸೃಷ್ಠಿ ಕರ್ತನನ್ನು

Huṭṭu sāvugaḷa naḍuve
sr̥ṣṭhi kartana smarisikō
pāpakoḍuva sambaḷa maraṇa
adannu mātra nī tiḷidukō –2

1.Nītivantanu illa obbanādaru illa
ella pāpi māḍida manujarilli – 2
ella pāpi māḍida manujaru

2.Śarīrada āsegāgi ninnātmavannu nīnu
narakadalli kaḷisabēḍa manuja – 2
narakadalli kaḷisabēḍa

3.Mūru dinada santeyali
pāpa māḍa byāḍaṇṇa
ninage n’yāya tīrpu kādide – 2

ēnendu hēḷali narakada gatiyannu
Manuja manuja kaṇḍukō sr̥ṣṭhi kartanannu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*