ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಓ -Huduki banda o

3125

ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೆ ||
ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿದಿ
ಆಳುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ನಗೆ ತಂದೆ ||

ಕೃಪೆ ತೋರಲು ಕಾದಿರುವೆ
ಉನ್ನತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ
ನ್ಯಾಯಸ್ವರೂಪನೆ ಉದ್ಧಾರಕನೆ
ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಸ್ಸಿಯನೆ ||

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿ ನನ್ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ
ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವನು

ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವ ದಯಪಾಲಿಸಿ
ಮನೋನೇತ್ರಗಳ ಬೆಳಗಿಸಿರುವೆ ||
ಅಂತರ್ಯವೂ ಹರ್ಷಿಸಿತು
ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ||

ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ
ನಾನು ಸದಾ ಜೀವಿಸುವೆ  ||
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನೇಸು ಬರುವ
ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ನಾ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆ ||

Huḍuki banda o yesayya
pritisida kr̥pa purṇane ||
hasida hoṭṭege anna niḍidi
aḷuva mukhadalli santoṣada nage tande ||

kr̥pe toralu kadiruve
unnata unnatavagi nintiruve
n’yayasvarupane ud’dharakane
atmarakṣaṇeya mes’siyane ||

paralokadinda iḷidu banda
jivavuḷḷa roṭṭi nan priya yesuve
i roṭṭiyanu tinnuva pratiyobba
sadakala badukuvanu

parisud’dhatmava dayapalisi
manonetragaḷa beḷagisiruve ||
antaryavu harṣisitu
ninna adbhuta dhyanisi dhyanisi ||

nanna yesu jivisuva
nanu sada jivisuve ||
sighradalliye nannesu baruva
Mahimeyoḍane na ettalpaḍuve ||

Sharing is caring!

8 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*