ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನು – Hesariḍidu nannanu

496

ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನು
ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನನು ಕರೆದವನೆ
ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗೇ ನನ್ನ ಕಾಯುವವನೆ
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವವನೆ
ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವವನೆ

ಎಲ್-ಶಡಾಯ್‍ಎಲ್-ಶಡಾಯ್
ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನೆ
ಎಲ್-ರೋಹಿ ಎಲ್-ರೋಹಿ
ನನ್ನನು ಕಾಣುವವನೆ

1.ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಡ್ಡವಿದ್ದರು
ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆ ಬಂದರು
ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ
ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ
ಎಲ್-ಶಡಾಯ್…..

2.ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು
ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು
ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ
ಯೇಸು ನಾಮದಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವೆ

Hesariḍidu nannanu
hesariḍidu nannanu karedavane
kaṇmaṇiyage nanna kayuvavane
nanna baḷina beḷakagi iruvavane
nanage santhoṣa samadhana niḍuvavane

el-shaḍai el-shaḍai
sarva shaktanu nine
el-rohi el-rohi
nannanu kaṇuvavane

1.Kempu samudra aḍḍaviddaru
pharohana sain’yavu hinde bandaru
stuthiyindale munde hoguve
yesu namadinda jaya honduve
el-shaḍai…..

2.Yeriko koṭe hage kaṣṭa bandaru
ella dariyu muccalpaṭṭaru
stutiyindale munde hoguve
yesu namadinda jaya honduve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*