ಜಯಜಯವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತಗೆ | Jayajayave namma Yesukristag

250

ಜಯಜಯವೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತಗೆ
ಇಂದು ಜಯಬಲ ನೀಡುವೇ -2
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ -2

ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣೀರ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ -2

ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಲೋಕವ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ -2

ವ್ಯಾದಿಯ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗೆಲ್ಲುವೆವು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ -2

Jayajayave namma Yesukristage
indu jayabala needuve -2
Daeva ninna aatmadinda aaraadhisuve -2

Horaata maaduvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli
Kanneera gelluvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli -2

Saitaanana gelluvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli
Lokava gelluvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli -2

Vyaadiya gelluvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli
Samasyeya gelluvevu naavu
namma Yesuvin naamadalli -2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*