ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನೆ - Aradhane yesuve aradhane nayakane