ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ - Ikkaṭṭada bagilininda oḷage hogiri