ಎಲೀಯನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು-Eliyana devare namma devaru