ಎಲ್ಲರ ನನ್ನನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು-Ellaru nannanu kai bittaru