ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟಿರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ-Oppisikotiruve ninnanne nanaggi