ಓ ಪ್ರಿಯ ನಾವಿಕ ನಿನ್ನ ಜೀವವು-O priya navika ninna jivavu