ಕರುನಮಯಾ ಯೇಸು ದುಃಖಿಸಿದನು - Karunamaya yesu duḥkhisidanu