ಕರ್ತಾನೀ ಒಳ್ಳೇವ ನಿನ್ ಕೃಪೆ - Kartani oḷḷeva nin kr̥upe