ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ - Kalvari priyane nanna rakṣhakane