ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಜಗಜ್ಯೋತಿ- Jagavella malagiralu jagajyoti