ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ – Tandeya dadevaru namagoskara