ತಂದೆ ಯೆಹೋವ ನೀ ತಾಯಿ ಯೇಸು ನೀ - Tande yehova ni tayi yesu ni