ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾ ರು-Tayiyu tandeyu kai bittaru