ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಮರೆತಾಳೇ-Tayiyu maguvannu maretaru martale