ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ- Devanige mahime kartanige mahime