ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ನಡುವೆ - Devara priti manujara naḍuve