ದೇವಾಧಿ ದೇವನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವೂ - Devadhi devana rakthakke jayavu