ದೇವಾ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡದು-Deva ninna daye esto doddadu