ನನ್ನಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವಾ-Nannamanave yehovananne kondaduva