ನನ್ನ ಯೋಚನೇ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ - Nanna yocane ninna yocane alla