ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯನೇ- Nanna vimocakane nannaasrayane