ನನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರನೇ ನನ್ನೇಸಯ್ಯ-Nanna stuthi patrane nannesayya