ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ-Namaskara devare namaskarave