ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ-Namma devarada yesuvina namadalli