ನಾನು ಘೋರ ಪಾಪಿಯಗಿರುವೆ ಯೇಸು-Nanu ghora papiyagiruve yesu