ನಾ ನಿನಗೆ ಭೋಧಿಸಿ ನಡೆವ ಹಾದಿಯ-Na ninage bhodhisi nadeva hadiya