ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ - Ninnanta devaru yaru illa