ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ-Ninnanne nanu purna manasinda pritisuve