ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ ನಿನ್ನಾ ಕೃಪೆಯೆ-Ninna krupeye ninna krupeye