ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ-Ninna prasannate illade nanninda