ನಿವಾಸವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಸಂಚರಿಸುವೆ-Nivasavagi arisikonde sancarisuve