ನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೇ ನಿ ನನ್ನ ಕರುಣೀಸಿದೆ-Ni nanna pritiside ni nanna karuniside