ನೀನಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯಾರುಂಟು ಓ-Ninallade nanna balalli yaruntu o