ನೀವೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೂ ನೀವೆ –Nive nive nanna pranavu nive