ನೀ ನನ್ನ ಕರದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ-Ni nanna karade na nabde ninnalli