ನೀ ನಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕರ್ತನೆ-Ni nillade nan age mattu yaru kartane