ನೂರು ಕುರಿಯು ಹಟ್ಟಿನೂರು ಕುರಿಯು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು-Nuru kuriyu hattiyallittu