ಪರಿಶುದ್ದ ಆತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ-Parisudda atmane nimage svagata