ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಲೋಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - Parisud'dha ellade paraloka