ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ - Parisud'dha devane pavanathmane