ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ-Pavitratmane priya kartane