ಮಗುವಾಗುವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ-Maguvaguve appa ninna tolali