ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ದೇವ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ - Munjane veḷe deva nin sannidhige oḍi oḍi