ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ - Modalane sthana nannesuvige