ಯೇಸು ಜೊತೆ ಬರುವನೂ ಅದ್ಬುತವ-Yesu jote baruvanu adbutava