ಯೊಹೋವ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೇ-yahova devanige namaskarave